REGULAMIN CMENTARZA POWĄZKOWSKIEGO

ul. Powązkowska 14, 01-797 Warszawa

Cmentarz Archidiecezji Warszawskiej przy ul. Powązkowskiej 14 w Warszawie jest cmentarzem katolickim działającym w oparciu o przepisy prawa kanonicznego, ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych  z dn. 31.01.1959 roku (tekst jednolity Dz. U.2019 poz. 1473 z późniejszymi zmianami dalej w niniejszym Regulaminie zwana „Ustawą”) oraz  Umową Konkordatową z dn. 28.07.1998 roku (Dz. Ust. Nr 51, poz. 318) i ustaloną praktyką cmentarną oraz zwyczajami w zakresie uprawnień do chowania i grobów.

Umożliwiając oddanie czci zmarłym, zapewniając właściwy porządek i sprawne funkcjonowanie Cmentarza powierzamy go szczególnej trosce osób przebywających na jego terenie i prosimy o stosowanie się do poniższego Regulaminu:


image/svg+xml

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Cmentarz jest miejscem uświęconym, przeznaczonym do grzebania zmarłych. Powaga tego miejsca wymaga ciszy i godnego zachowania.
 2. Cmentarz Archidiecezji Warszawskiej  przy ul. Powązkowskiej 14 w Warszawie pełni funkcję cmentarza wyznaniowego i stanowi własność Archidiecezji Warszawskiej.
 3. Administrowaniem Cmentarza zajmuje się Zarząd Cmentarza wraz z Dyrektorem (nominowanym przez  Archidiecezję Warszawską) , Zarząd wykonuje  wszelkie zadania wynikające z obowiązujących aktów prawnych dotyczących cmentarzy i chowania zmarłych.
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu są zgodne z przepisami prawa kanonicznego oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Do zadań administracyjnych w szczególności należy:
 6. przyjmowanie zwłok do pochowania i przydzielenie miejsca do urządzenia grobu;
 7. obsługa pogrzebów oraz  zapewnienie godnego  i spokojnego przebiegiem uroczystości pogrzebowych;
 8. prowadzenie dokumentacji Cmentarza wynikającej z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów;
 9. utrzymywanie w porządku oraz właściwym stanie technicznym dróg dojazdowych oraz wewnętrznych na terenie Cmentarza, dostępu do pól grzebalnych, urządzeń sanitarnych oraz wodno-kanalizacyjnych, a nadto zbieranie i wywóz nieczystości i śmieci;
 10. konserwacja budynków znajdujących się na terenie Cmentarza;
 11. wykonywanie wszelkich prac związanych z zagospodarowaniem i utrzymaniem Cmentarza, w tym przygotowanie kwater pod groby murowane i ziemne zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego terenu.
 12. Teren Cmentarza objęty jest nadzorem przez Wojewódzki Urząd Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§ 2

 1. Na Cmentarzu mogą znajdować się groby ziemne, murowane, rodzinne, katakumby oraz kolumbaria.
 2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków, określa się, że:
 3. grób ziemny stanowi dół w ziemi, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę (którą się zamurowuje) i zasypuje wydobytą z tego grobu ziemią. W przyszłości nie można stawiać na grobie ziemnym pomnika, który może być postawiony tylko na murach do głębokości przymarzania gruntu.
 4. grób murowany stanowi dół, w którym boki są murowane do poziomu gruntu, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę, nad którymi wykonane jest sklepienie;
 5. grób rodzinny stanowi grób przeznaczony do składania dwóch lub więcej trumien ze zwłokami lub urn;
 6. katakumby stanowią pomieszczenie z niszami w ścianie, przeznaczone do pochówku zwłok;
 7. kolumbarium stanowi budowlę z niszami przeznaczonymi do składania urn;
 8. miejsce grzebalne to miejsce wyznaczone przez Zarządcę Cmentarza do urządzenia grobu.
 9. Pozostałe czynności związane z pogrzebem mają charakter religijny i stanowią posługę duszpasterską.
 10. Przez usługi kamieniarskie rozumie się wykonywanie wszelkich czynności związanych z budową, montażem, demontażem lub naprawą nagrobka.

ROZDZIAŁ II

ZARZĄD CMENTARZA

§ 3

 1. Zarząd Cmentarza jest sprawowany przez Dyrektora Zarządu Cmentarza Powązkowskiego w Warszawie, który jest upoważniony przez prawo kościelne i państwowe do wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z funkcjonowaniem Cmentarza, w szczególności do:
  1. a)Prawa do dysponowania grobem
  2. b) Wydawania pisemnej zgody na pochowanie/dochowanie, ekshumację zwłok i inne czynności po przedstawieniu koniecznych zezwoleń innych władz.
  3. c) Wydawania zgody na prowadzenie robót budowlanych, kamieniarskich (budowy, przebudowy, remonty grobów oraz nagrobków, wykładanie kostką lub innymi materiałami otoczenia), ustawiania przedmiotów i urządzeń trwale związanych z gruntem  (np. ławek). W strefie zabytkowej „0” zgodę  wydaje Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.
  4. d) Dokonywania odpowiednich czynności w celu przywracania stanu poprzedniego, w razie stwierdzenia samowolnych zmian w zakresie określonym w pkt. c powyżej  oraz zmian naruszających sakralny charakter i powagę cmentarza. Przywracanie stanu poprzedniego powinno być dokonane po próbie skontaktowania się ze spadkobiercą grobu.

Zarząd Cmentarza:

 1. Prowadzi Księgę Zmarłych pochowanych na Cmentarzu.
 2. Prowadzi ewidencję grobów i określa sposób ich jednoznacznego oznaczania poprzez nadawanie numerów złożonych z numeru kwatery i numeru kolejnego wewnątrz kwatery.
 3. Ustala wysokość opłat cmentarnych.
 4. Pobiera opłaty.
 5. Ubezpieczenie poszczególnych nagrobków leży w gestii ich spadkobierców, którzy ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek nienależytego stanu nagrobków lub terenu wokół nagrobka.
 6. Zarząd Cmentarza   nie rozstrzyga sporów pomiędzy członkami rodziny zmarłego.

§ 3

 1. Zarząd Cmentarza   ma prawo odmówić zgody na pochówek w następujących przypadkach:
  1. jeżeli na Cmentarzu nie będzie miejsca na urządzenie grobu;
  2.  w razie braku  praw  do  danego grobu osoby zgłaszającej się po zgodę na pochówek lub na dochowanie we wskazanym grobie;
  3.  w przypadku nieuregulowania jakichkolwiek opłat związanych z tym konkretnym grobem, ustanowionych w Regulaminie Cmentarza.
  4. w sytuacji braku zgody pomiędzy krewnymi zmarłego a osobami, które posiadają prawo do dysponowania grobem,

2. W przypadkach określonych w podpunktach b), c) i d) Ksiądz Dyrektor może w miarę możliwości, zaproponować   inne miejsce na Cmentarzu. .

ROZDZIAŁ III

ZASADY UŻYTKOWANIA I ZARZĄDZANIA GROBEM

§ 4

1. Prawo do dysponowania grobem mają wszyscy ustawowi spadkobiercy po pierwszej osobie pochowanej, na którą został zapisany grób podczas rejestracji lub zakupu. Umowa/dokument może zostać podpisana przy pochowaniu pierwszej osoby w nowo tworzonym grobie, albo przy okazji „Rezerwacji miejsca” na grób za życia, w którym ktoś będzie pochowany w przyszłości. Nabywca może nabyć miejsce do pochówku jako grób murowany. Pojęcie „grobu murowanego” oznacza wymurowaną niszę w głąb ziemi do głębokości przymarzania gruntu. Rozmiar grobu murowanego oraz przejścia pomiędzy grobami z uwagi   na charakter i wiek Cmentarza mogą nie zachowywać wymogów prawnych określonych przepisami Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz   przepisami wykonawczymi obowiązującymi w momencie tworzenia nowego grobu lub „Rezerwacji miejsca”. Zarząd Cmentarza dołoży wszelkich starań, aby normy te były w miarę możliwości zachowane.

 • „Prawo do dysponowania grobem” przechodzi wraz ze śmiercią osoby, która pozyskała to prawo, na osoby uprawnione zgodnie z art. 10 Ustawy , chyba że istnieje inna osoba wskazana prawomocnym orzeczeniem sądowym, jako uprawniona do dysponowania grobem.

§ 5

 1. Prawo do wolnych miejsc w grobie przeznaczonym do pochowania więcej niż jednej osoby mają członkowie rodziny zmarłego pochowanego w tym grobie, według kolejności:
 2. pozostały małżonek/ pozostała małżonka
 3. krewni zstępni: dzieci, wnuki, prawnuki
 4. krewni wstępni: rodzice, rodzeństwo (jeżeli właściciel zmarł jako kawaler/panna).
 5. Posiadanie prawa do wolnych miejsc w grobie nie upoważnia do odstępowania miejsca osobom innym niż wymienione powyżej.
 6. Prawo do grobu nie podlega przekazaniu na rzecz osób trzecich z pominięciem kolejności wymienionej w § 5 ust. 1.
 7. Do prawa do grobu nie stosuje się powszechnie obowiązujących przepisów prawa spadkowego, groby nie wchodzą w masę spadkową.
 8. Z chwilą pochowania w grobie właściciela grobu, do zarządzania pozostałymi miejscami w tym grobie upoważnieni są wspólnie wszyscy pozostali spadkobiercy.
 9. Osoby wymienione w § 5 ust. 1 mogą udostępnić swój grób do pochowania zmarłej osoby dochodzącej do rodziny, (synowa, zięć, szwagier, szwagierka itd.) po uprzednim spisaniu oświadczenia i podpisaniu go w obecności notariusza lub w Kancelarii Cmentarza.  Zgodnie z Art.922§ 2 Kodeksu cywilnego  prawo do grobu jako prawo ściśle związane z osobą zmarłego   nie wchodzi w skład masy spadkowej.

ROZDZIAŁ IV

OPŁATY KANCELARYJNE DO POGRZEBU

§ 8

 1. Na Cmentarzu Powązkowskim Archidiecezji Warszawskiej pobierane są przy pochówku następujące opłaty:
  1.  za pochowanie zwłok;
  2. za stwierdzenie prawa pokrewieństwa;            
  3.  za użytkowanie grobu;
  4. za korzystanie z infrastruktury Cmentarza;
  5.  za czynności związane z ekshumacją i pochówkiem ciała po ekshumacji;
  6.  za wjazd na teren Cmentarza do pogrzebu.

2. Opłaty kancelaryjne inne:

 1. opłaty za grób ziemny ( od 1947 r. za każdy rok opłata w wysokości 100 zł)

b)  opłaty związane z budową i przebudową nagrobków
c)  za korzystania z obiektów cmentarnych;
d)  za wydanie pozwolenia na wykonywanie prac remontowo-budowlanych;
e)  za wydanie pozwolenia na wjazd na Cmentarz w celach innych niż prace remontowo-budowlane;
f)  inne.

2. Wyżej określone  opłaty będą ustalane w oparciu o reguły panujące na Cmentarzu i będą uzależnione od  kosztów funkcjonowania Cmentarza  a także planów inwestycyjnych.

8. Opłaty są ustanawiane przez Zarząd Cmentarza co roku, na dzień 1 stycznia. Niezależnie od powyższego Zarząd jest uprawniony każdorazowo do indywidualnej wyceny określonej  usługi  po zapoznaniu się ze sprawą i skalą trudności.

9. Opłaty pobierane w ramach działalności Cmentarza, przeznaczone są na pokrycie kosztów  wywozu śmieci, zużycia wody, energii elektrycznej, na prace modernizacyjne i remontowe, wynagrodzenia pracowników  Cmentarza oraz wszelkie inne, określone przez Księdza Kardynała, gospodarza Cmentarza i Księdza Ekonoma.

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE

§ 9

1. Biuro Zarządu Cmentarza mieści się w budynku przy ul. Powązkowskiej 14 w Warszawie, naprzeciwko  Cmentarza, przy ul. Powązkowskiej. Czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00, oprócz świat państwowych i kościelnych oraz innych nadzwyczajnych wydarzeń.

2. Cmentarz jest otwarty codziennie w godz. 7.00-20.00 w okresie letnim oraz w godz. 7.00 – 18.00 w okresie zimowym.

3. Na Cmentarzu zakazane jest prowadzenie wszelkich robót bez zgody Zarządu Cmentarza.

4. Roboty cmentarne odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. W święta kościelne i państwowe oraz w dniach: 2 maja, 30 i 31 października, 2 i 3 listopada nie można prowadzić robót cmentarnych. Zasady prowadzenia robót cmentarnych i uzyskania pozwoleń zawiera §10  Regulaminu.

5. Ustawianie i kształtowanie elementów architektonicznych (nagrobki, płyty, tablice, ławki, zagospodarowanie otoczenia grobu w tym ustawianie wszelkich dekoracji, rzeźb, tablic, zdjęć i innych o wysokości przekraczającej 20cm  itp.), może nastąpić tylko po uprzednim uzyskaniu zgody Zarządu Cmentarza na podstawie złożonych pisemnych wniosków i oświadczeń dostępnych w Biurze Zarządu Cmentarza oraz po wniesieniu stosownych opłat. Elementy ustawione bądź zamontowane bez zgody Zarządu Cmentarza będą demontowane i usuwane z Cmentarza na koszt i odpowiedzialność osób uprawnionych  do grobu. Usunięte elementy  nie będą przechowywane przez Zarząd Cmentarza tylko natychmiast trwale usuwane z terenu Cmentarza.

6. Zagospodarowanie wolnych miejsc, usuwanie i przestawianie elementów, nasadzenie lub usuwanie drzew i krzewów jest zabronione. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zgodę na powyższe wydaje Zarząd Cmentarza. ZABRANIA SIĘ PROWADZENIA PRAC CMENTARNYCH BEZ ZGODY ZARZĄDU CMENTARZA. Usuwania drzew dokonuje Zarząd Cmentarza na wniosek i koszt  osób posiadających prawo do dysponowania grobem, po uzyskaniu stosownej decyzji/zgody administracyjnej wydanej przez Konserwatora Zieleni.

7. Prośbę o usunięcie drzew zainteresowany składa kierując podanie do Zarządu Cmentarza . W wypadkach wymagających uzyskania zgody uprawionego organu,  o taką zgodę   występuje Zarząd Cmentarza reprezentowany przez Księdza Dyrektora. Usuwanie drzew powierza się wyłącznie wyspecjalizowanym przedsiębiorcom (firmom) mającym uprawnienia do pracy przy obiektach  zabytkowych , zajmującym się zawodowo tego rodzaju działalnością gospodarczą i ubezpieczonym od odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z wykonanymi pracami . Koszty związane z usunięciem drzew ponoszą osoby zainteresowane.  Zarząd Cmentarza będzie  weryfikował  czy zlecone prace  zostały  wykonane w sposób prawidłowy.

9. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Cmentarza.

10. Wjazd wszelkimi pojazdami na teren Cmentarza jest możliwy po uprzednim uzyskaniu  zgody    Zarządu Cmentarza oraz przepustki w trybie określonym w niniejszym Regulaminie. Zarząd Cmentarza może w uzasadnionych przypadkach odstąpić od pobierania opłaty za wjazd a zgoda może być wydana w formie ustnego polecenia służbowego.

11. Pielęgnacja i opieka nad grobem należy do obowiązków osób uprawnionych do  dysponowania  grobem.

12. Uschnięte wieńce, kwiaty, znicze oraz zbędne elementy związane z dekoracją mogił należy usuwać bez zbędnej zwłoki i składać do odpowiednio przeznaczonych na ten cel kontenerów ustawionych na terenie Cmentarza dokonując odpowiedniej segregacji stosownie do obowiązujących w tym zakresie wytycznych . Zabrania się składowania w tych pojemnikach resztek materiałów i odpadów po robotach kamieniarsko-budowlanych.

13. Wykup miejsca pod grób odbywa się w biurze Zarządu Cmentarza, a potwierdzeniem nabycia jest umowa o miejsce na Cmentarzu wraz z opłaconym  rachunkiem dotyczącym opłaty za  wykupione miejsce. Za zgodą Zarządu Cmentarza i po wniesieniu opłaty, o ile taka możliwość istnieje, osoba uprawniona do dysponowania   grobem  ma prawo zwrócić się do Zarządu Cmentarza  z prośbą o pogłębienie grobu, opuszczenie prochów aby uzyskać nowe miejsca w starym grobie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami. .

14. Osoby odwiedzające Cmentarz są proszone  o informowanie Biura Zarządu Cmentarza o zauważonych uszkodzeniach, zniszczeniach lub kradzieżach.

15.    Zobowiązuje  się osoby przebywające na terenie Cmentarza do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym oraz do zachowania porządku i czystości jak i należytej ostrożności w poruszaniu się, przy uwzględnieniu, że Cmentarz jest miejscem szczególnym tak pod względem architektonicznym jak i specyficznym systemem korzennym drzew.

16.     Dzieci do lat 13 mogą przebywać na Cmentarzu wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

17. Zakazy obowiązujące na Cmentarzu:

a. Na terenie Cmentarza bezwzględnie zakazuje się:

 • deptania po grobach,
 • zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,
 • picia alkoholu i przebywania w stanie nietrzeźwym,
 • palenia papierosów,
 • wprowadzania zwierząt,
 • poruszania się pojazdami mechanicznymi bez zgody zarządzającego Cmentarzem lub osoby upoważnionej,
 • jazdy pojazdami jednośladowymi (rowerami, hulajnogami skuterami elektrycznymi itp.) oraz innym sprzętem sportowo-rekreacyjnym,
 • przebywania na terenie Cmentarza poza godzinami otwarcia,
 • niszczenia zieleni i pojemników na śmieci,
 • wypalania śmieci lub ich wyrzucania poza miejscami do tego przeznaczonymi,
 • zanieczyszczania Cmentarza,
 • zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnię miejsca grzebalnego,
 • samowolnego wykonywania prac budowlanych,
 • prowadzenia handlu, akwizycji, ustawiania reklam oraz wykonywania innych czynności naruszających powagę miejsca.

b. Na terenie Cmentarza zakazuje się bez uzyskania zezwolenia Zarządcy:

 • chowania zwłok, ekshumacji, bądź przeniesienia zwłok do innego miejsca,
 • wykonywania prac kamieniarskich, budowlanych i prowadzenia działalności handlowej,
 • ustawiania, przestawiania i wynoszenia z Cmentarza jego urządzeń,
 • ustawiania ławek, płotów itp. utrudniających komunikację i poruszanie się na terenie Cmentarza oraz dojście do poszczególnych grobów,
 • wjazdu pojazdami mechanicznymi,
 • sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów,
 • gromadzenia śmieci i odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych.

18.    Osoby uprawnione do dysponowania grobem  są zobowiązane do: dbania ą o estetykę  i  odpowiedni

 stan techniczny grobu oraz porządek w jego najbliższym otoczeniu, czyli przed nagrobkiem, obok nagrobka,  w przejściu pomiędzy nagrobkami oraz za nagrobkiem; usuwania we własnym zakresie resztek dekoracji,  śmieci oraz liści do pojemników (kontenerów) znajdujących się na terenie lub w pobliżu Cmentarza, dokonując ich segregacji, jeżeli obowiązek taki będzie wprowadzony przez  Zarząd Cmentarza; zabezpieczenia  nagrobka jak i terenu wokół niego przed osuwiskiem ziemi, uskokiem itd. Ustawiane  elementy dekoracyjne,   ławeczki  wazony nie powinno się utrudniać podobnych czynności sąsiadom a także należy zapewnić  dojście do  i obejście sąsiednich grobów. Osoby uprawnione do dysponowania  grobem  są   odpowiadają  za nagrobek, teren wokół nagrobka i jego stan techniczny. Ponoszą także  odpowiedzialność za szkody wyrządzone wskutek niezachowania przez  powyższych obowiązków. Zarząd Cmentarza nie ponosi odpowiedzialności  za wszelkie szkody, które bezpośrednio lub w sposób pośredni wynikły z niezachowania niniejszego Regulaminu przez osoby posiadające prawa do  grobu/grobów lub inne osoby przebywające na terenie Cmentarza.

19. Zarząd Cmentarza nie ubezpiecza i nie ponosi odpowiedzialności również finansowej za dewastację grobów, nagrobków, terenu wokół grobu jak i za inne mienie pozostawione na grobach przez osoby uprawnione do dysponowanie grobem lub inne osoby przebywające się na terenie Cmentarza.
Zarząd Cmentarza zachęca  osoby uprawnione do dysponowania grobem do indywidualnego ubezpieczenia swoich rodzinnych grobowców, pomników lub nagrobków.

20.    Na terenie Cmentarza istnieje zakaz chodzenia po nagrobkach. Dopuszczalne jest przemieszczanie się jedynie po wyznaczonych ścieżkach/alejach z zachowaniem należytej ostrożności. Zarząd Cmentarza ani Ksiądz Dyrektor,  nie odpowiada za szkody powstałe  w wyniku niezastosowania się do niniejszego regulaminu. Wszelka odpowiedzialność w tym zakresie spoczywa na osobach dysponujących   grobem , którzy są zobowiązani  do dbania  o nagrobek oraz o teren znajdujący się dookoła nagrobka.

21. Osoby uprawnione do dysponowania grobem czy miejscami grzebalnymi  oraz osoby przebywające na terenie Cmentarza obowiązane są stosować się do zaleceń i informacji Zarządcy Cmentarza umieszczonych na tabliczkach informacyjnych na terenie Cmentarza.

ROZDZIAŁ VI

ZASADY PROWADZENIA PRAC CMENTARNYCH

§ 10

 1. Prace cmentarne na Cmentarzu mogą wykonywać uprawnione podmioty, posiadające aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej, wpis  do KRS oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w kwocie min. 30 000 zł,  jak i inne wymagane prawem kwalifikacje zgody oraz certyfikaty na wykonywanie prac cmentarnych.
 2. Prace cmentarne zleca osoba dysponująca  grobem , po uzyskaniu stosownej zgody Zarządu Cmentarza, a wykonawca ma obowiązek okazania w Zarządzie Cmentarza aktualnych dokumentów, w tym rejestrowych, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu.
 3. Celem uzyskania przepustki na montaż nagrobka lub inną pracę cmentarną, wykonawca składa wypełnioną deklarację zawierającą szkic z wymiarami nagrobka lub opis planowanych robót oraz podpisuje oświadczenie wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.
 4. Po uzyskaniu zgody Zarządu Cmentarza, wykonawca prac cmentarnych wnosi opłatę za przepustkę oraz pozostawia kaucję , celem zabezpieczenia wykonanych robót zgodnie z regulacjami niniejszego Regulaminu   oraz należnych opłat  i ustala termin wjazdu/wjazdów na Cmentarz.
 5. Przepustka na roboty cmentarne jest ważna 30 dni od daty wystawienia i może być przedłużona, gdyby zaistniała taka konieczność, po dokonaniu wszystkich wymaganych niniejszym Regulaminem formalności.
 6. Wymiary nagrobków określają wytyczne, wynikające z zarządzenia Zarządu Cmentarza, dostępne w Biurze Zarządu Cmentarza. Standardowy nagrobek pojedynczy nie może przekraczać wymiarów zgodnych z przepisami prawa i zwyczajem obowiązującym na Cmentarzu. Przy wymianie starego nagrobka na nowy, należy zachować istniejące wymiary. Obowiązuje wcześniejsze złożenie projektu nagrobka do zatwierdzenia. Zarząd Cmentarza może dokonać zmiany wielkości.
 7. Za zdemontowane elementy starego nagrobka odpowiada firma kamieniarska wybrana przez osoby uprawnione do dysponowania grobem . Elementy takie muszą być niezwłocznie usuwane z terenu Cmentarza i odpowiednio utylizowane poza terenem Cmentarza.
 8. Obowiązkiem  osób dysponujących grobem jest powiadomienie wykonawcy, że zobowiązany jest on do przestrzegania Regulaminu oraz wykonania prac według projektu  w złożonej deklaracji. Nie może prowadzić robót nie uwzględnionych  w deklaracji i przepustce.
 9. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia ścieżki dojazdowej, otoczenia robót jak i pobliskiego miejsca grzebalnego oraz pomników przed uszkodzeniami, zniszczeniem i zabrudzeniem. Przed wykonaniem prac przeprowadzona jest kontrola stanu grobu i jego otoczenia, która będzie weryfikowana przy odbiorze prac.
 10. Zabronione jest pozostawianie zabrudzeń, gruzu, śmieci i nadmiaru ziemi  na terenie Cmentarza. Pozostawienie  określonych w zdaniu poprzedzającym zanieczyszczeń, wbrew niniejszemu Regulaminowi. skutkuje odpowiedzialnością wykonawcy oraz osób zlecających wykonanie takich prac.  Zarząd Cmentarza  nie ponosi  odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na osobie lub na mieniu w związku z opisanymi  w niniejszym punkcie naruszeniami.  
 11. Prace kamieniarskie mogą być wykonywane od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. Pojazdy Wykonawców powinny opuścić Cmentarz do godz. 15.00, gdyż zamykana jest brama wjazdowa.
 12. Wjazd na teren Cmentarza odbywa się po uprzednim ustaleniu terminu i za okazaniem ważnej przepustki. Przy wjeździe i wyjeździe wykonawca ma obowiązek poddania kontroli materiały wjeżdżające i wyjeżdżające. Rejestrowana jest data i godzina wjazdu i wyjazdu.
 13. Zarządcy Cmentarza przysługuje prawo do kontroli oraz wglądu do pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z Cmentarza celem identyfikacji wwożonych lub wywożonych z terenu Cmentarza ruchomości.
 14. Upoważniony przedstawiciel Zarządu Cmentarza ma prawo przerwać ustalone prace, wydać zakaz wykonywania prac lub nakaz opuszczenia Cmentarza, jeśli stwierdzi naruszenie warunków porządkowych i postanowień Regulaminu.
 15. Wykonawca prac kamieniarskich zgłasza zakończenie prac do upoważnionego przedstawiciela Zarządu Cmentarza i poddaje się procedurze odbioru prac. Po uzyskaniu akceptacji odbiera w Biurze Zarządu Cmentarza wpłacaną kaucję (na podstawie podbitej karty odbioru prac).
 16. W przypadku negatywnego odbioru prac, kaucja zostaje zatrzymana na poczet kosztów i zobowiązań  określonych  w Regulaminie. Po upływie 14 dni od negatywnego odbioru robót i niedostosowaniu się do przepisów Regulaminu, wykonawca traci kaucję oraz możliwość prowadzenia prac na Cmentarzu. Wdrażana jest także procedura windykacyjna. Upoważnionym do kontroli i nadzoru z ramienia Zarządu Cmentarza jest Kierownik Zarządu Cmentarza lub upoważniona przez niego osoba.
 17. Zgoda Zarządu Cmentarza jest konieczna do rozpoczęcia budowy, przebudowy lub remontu grobu, nagrobka oraz grobowca w części podziemnej i naziemnej czy postawienia ławeczki. Musi mieć formę pisemną, a uzyskanie jej przez spadkobiercę bądź wykonawcę robót wymaga złożenia w Zarządzie pisemnej prośby spadkobiercy. W wypadkach mniejszej wagi, zgoda może być wydana ustnie. Podmiot inicjujący prace budowlane jest odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich wymaganych prawem zgód lub dokonanie odpowiednich zgłoszeń.
 18.  Zarząd Cmentarza lub osoba odpowiednio upoważniona , ma prawo żądać pełnej informacji o zamierzonym zakresie robót i projektowanym obiekcie.
 19. Ksiądz Dyrektor lub upoważniona przez niego osoba wskazuje wykonawcom robót sposób transportu wszelkich materiałów i elementów konstrukcji grobów na terenie Cmentarza. Wjazd wszelkich pojazdów dopuszczalny jest, w razie konieczności, tylko za pisemną zgodą Księdza Dyrektora i wyznaczonego przez niego Dysponenta Cmentarza tylko  po wskazanej trasie.
 20. Ksiądz Dyrektor jak również Konserwator Zabytków odmówi zgody na budowę, przebudowę, remont grobowców albo nagrobków, jeżeli naruszałoby to sakralny charakter Cmentarza lub katolicką tradycję okazywania czci zmarłym bądź w inny sposób wpływałoby negatywnie na otoczenie bądź stosunki sąsiedzkie.
 21. Nie wydaje się zezwoleń na budowę, przebudowę i remont grobu osobom nie spełniającym  warunków  z  § 4 pkt. 4  bądź w przypadku sporu rodzinnego.
 22. Zgodnie z przepisami prawa cywilnego przedsiębiorstwa lub osoby wykonujące prace budowlane na Cmentarzu są odpowiedzialne za wszelkie wyrządzone podczas takich prac, bądź w związku z nimi, szkody i są zobowiązane do ich niezwłocznego naprawienia .

ROZDZIAŁ VII

ORGANIZACJA UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWYCH

§ 11

 1. Prawo do pochówku zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:
 2. pozostały małżonek/pozostała małżonka
 3. krewni zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki)
 4. krewni wstępni (rodzice, dziadkowie)
 5. krewni boczni do 4 stopnia
 6. powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

§ 12

 1. Przyjęcie zmarłego do pogrzebu odbywa się na wniosek osoby uprawnionej do pochowania oraz po dopełnieniu formalności,  a mianowicie:
 2. udokumentowaniu prawa do grobu
 3. złożeniu w Kancelarii Cmentarza oryginału aktu zgonu
 4. złożeniu w Kancelarii Cmentarza oryginału protokołu spopielenia
 5. złożeniu w Kancelarii Cmentarza karty zgonu zarejestrowanej w Urzędzie Stanu Cywilnego
 6. złożeniu oświadczenia, że zmarły był osobą wierzącą lub wskazanie parafii, która ma obsługiwać liturgię pogrzebu
 7. wniesieniu opłat przewidzianych cennikiem.
 8. Podczas liturgii pogrzebowej obowiązuje, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi z dnia 7 grudnia 2001 r. ( ze zmianami) , zakaz otwierania trumny.

§ 13

 1. W przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo, oprócz wymienionych powyżej formalności i dokumentów wymagane jest ponadto zezwolenie uprawnionego organu do pochowania zwłok.
 2. W wypadku przyjęcia do pochowania zwłok osoby zmarłej poza granicami kraju, wszelkie dokumenty niezbędne do pochówku, a wystawione w języku innego państwa, winny być przedłożone z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.
 3. Pracownik Zarządu Cmentarza jest upoważniony żądać od osoby zainteresowanej udokumentowania skróconym odpisem aktu stanu cywilnego, lub innym wiarygodnym dokumentem stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa w zakresie niezbędnym do ustalenie uprawnień do pochowania zwłok, a także żądać stosownego oświadczenia złożonego w jego obecności lub potwierdzonego przez notariusza.

ROZDZIAŁ VIII

DOKONYWANIE EKSHUMACJI

§ 14

 1. Ekshumacja zwłok i szczątków ludzkich może być dokonana:
 2. na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok, po uzyskaniu zezwolenia miejskiego inspektora sanitarnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami
 3. na zarządzenie prokuratora lub sądu.
 4. Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne (według wykazu ustalonego przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej) nie mogą być ekshumowane przed upływem 2 lat od dnia zgonu (nie dotyczy to zarządzenia prokuratora lub sądu).
 5. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi, ekshumacja zwłok i szczątków dopuszczalna jest w okresie od 16 października do 15 kwietnia.
 6. Ekshumacja nie może się odbyć bez wiedzy Zarządu Cmentarza, który powinien otrzymać  stosowną decyzję kompetentnego organu na piśmie.
 7. Wraz z dokonaniem ekshumacji następuje utrata prawa do dotychczasowego miejsca pochówku.
 8. Zleceniodawca ponosi wszelkie koszty ekshumacji, łącznie z opłatą cmentarną.

ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15

 1. Zarząd Cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek złego stanu technicznego nagrobka, klęsk żywiołowych, wichur, kradzieży              i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru.
 2. W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, Zarząd Cmentarza ma prawo występowania do odpowiednich organów o nałożenie stosownych sankcji prawnych i administracyjnych.
 3. Zarząd Cmentarza ma prawo dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie.  Regulamin, jak i jego zmiany, publikuje się na tablicach ogłoszeniowych   oraz umieszcza do wglądu w Kancelarii Zarządu Cmentarza.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2015 roku.

Przepisy cmentarne określają następujące akty prawne:

Art. 2 i art. 45 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2013 r poz. 1169, ze zmianami) w związku z art. 8 ust. 3 art. 23 i art. 24 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską podpisanego w Warszawie dnia 28 lipca 1993 roku (Dz. U. nr 51 poz. 318) przy zachowaniu ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj.tekst jednolity Dz. U.2019 poz. 1473 ze zmianami )  i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 roku w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. nr.48 póz. 284).

Biuro Zarządu Cmentarza znajduje się w Warszawie przy ul. Powązkowskiej  14